Meny

Upp till fyra veckor – när en medarbetare varit sjukskriven i 4 veckor eller mer

Behövs rehabiliteringsåtgärder efter bara 4 veckors sjukskrivning? När medicinska och ergonomiska åtgärder är vidtagna och allt talar för att något behöver göras finns ingen anledning att vänta.

Att reagera i tid och sätta in åtgärder för medarbetare som varit sjukskrivna i 4 veckor eller som har upprepad korttidsfrånvaro kan underlätta och förenkla för både arbetsgivare och medarbetare. Personen riskerar fortsatt ohälsa i sin nuvarande arbetssituation och risken för fortsatt sjukskrivning är uppenbar.

Möjlighetsanalys för medarbetare med upprepad korttidsfrånvaro 
Vid upprepad korttidsfrånvaro är det viktigt att fånga tidiga signaler. Vi kartlägger resurser, hinder och möjligheter ur ett helhetsperspektiv. Fokus ligger på personliga förutsättningar inför den fortsatta planeringen utifrån medarbetarens resurser och motivation i förhållande till nuvarande arbetssituation. Analysen resulterar i att medarbetaren är klar över sina egna möjligheter och förslag på åtgärder för fortsatt handläggning.

Kartläggning av rehabiliteringspotential
För sjukskrivna medarbetare där oklarhet kring rehabiliteringspotential råder kan vi göra en kartläggning utifrån nuläge, hälsoläge och särskilda behov med en planering inför den fortsatta rehabiliteringsprocessen. Vi lämnar skriftlig slutdokumentation som underlag för den fortsatta processen.

Rehabledare
Arbetslivsresurs hjälper företag och medarbetare med rådgivning och samordning av rehabiliteringsärenden från start till slut. Som ett stöd för såväl chef som medarbetare behövs ofta insatser i form av rådgivning och kunskapsförmedling. Vi har verktyg och kunskaper för effektivare rehabiliteringsinsatser och vi deltar i både planering och genomförande.

Anpassad rehabomställning
Anpassad rehabomställning är en tjänst för medarbetare när möjligheten att återgå till ordinarie tjänst inte längre är möjlig, men då det kan finnas andra möjligheter på den egna arbetsplatsen eller genom praktik hos annan arbetsgivare under sjukskrivningen. Vi hjälper till med en skräddarsydd omställning som tar tillvara arbetsförmågan och stöttar till nya möjligheter. Då personen inte varit sjukskriven så länge finns flera sätt att möta framtida möjligheter. Exempel på insatser kan vara coaching individuellt eller i grupp, CV-skrivning, personlighetsinventering och matchning mot tänkbara arbeten.