Meny

Risk för ohälsa

Återkommande besvär, otrivsel och ohälsosam stressnivå riskerar att växa till stora problem som kan mynna ut i ohälsa och sjukskrivning om man inte agerar i tid.

När en medarbetare står inför återkommande eller starkt uttalade besvär som riskerar att utmynna i sjukskrivning ökar möjligheterna till ett friskare arbetsliv avsevärt med professionell hjälp. Vi har flera tjänster som syftar till att skapa ett hälsosamt arbetsklimat och ett friskare arbetsliv.

Livs- och karriärplanering
För medarbetare som behöver stöd och verktyg för att finna en hållbar arbetssituation skapar vi förutsättningar. Vi stöttar medarbetaren att ta ett större ansvar för sin arbetssituation ur ett helhetsperspektiv. Teori och praktik varvas med upplevelsebaserad inlärning. Genom coachande samtal får individen möjlighet till reflektion och fördjupad självinsikt över sin arbets- och livssituation för att tillsammans med sin arbetsgivare kunna fatta ett väl underbyggt beslut om sitt fortsatta yrkesliv.

Rehabledare
Arbetslivsresurs hjälper företag och medarbetare med rådgivning och samordning av rehabiliteringsärenden från start till slut. Som ett stöd för såväl chef som medarbetare behövs ofta insatser i form av rådgivning och kunskapsförmedling. Vi har verktyg och kunskaper för effektivare rehabiliteringsinsatser och vi deltar i både planering och genomförande.

Arbetsmiljöundersökning
Nyckeln till framgång är ett systematiskt arbetsmiljöarbete med en långsiktig strategi. Vi hjälper företag att kartlägga och analysera orsaker som ligger bakom återkommande problem och föreslår förbättringsåtgärder av arbetsmiljön genom konkreta handlingsplaner.

Konflikthantering
Ibland behövs en extern part för att skapa förutsättningar att kunna lösa en konfliktsituation. Våra konsulter gör en analys av konflikten genom samtal med alla berörda och tar därefter fram förslag på åtgärder. Vi hjälper och stöttar under hela genomförandet.  Insatsen fokuserar på kommunikation, strategier och verktyg för att skapa väl fungerande arbetsplatser med ökad effektivitet och lönsamhet.

Hälsodialogen
Vår sjukanmälantjänst Hälsodialogen, med chefsstöd, ger medarbetarna kvalificerad sjukvårdsrådgivning direkt vid sjukanmälan. Genom våra erfarna rehabspecialister får du som chef hjälp att hantera ditt rehabiliteringsansvar och att bedöma behovet av aktiva åtgärder i form av chefsstöd.

Rådgivningssamtalen stödjer, motiverar och hjälper medarbetarna tillbaka till arbete och ger de bästa möjligheterna att tillfriskna. Tjänsten omfattar sjuk- och friskanmälan, uppföljningssamtal till medarbetaren av sjuksköterska, meddelande vid sjukfrånvaro, statistik och rutiner för hantering av sjukärenden samt ett automatiskt system för beräkning av sjukfrånvarokostnader.

Som arbetsgivare får du kontroll på företagets hälsoläge och ett utmärkt verktyg för att axla rehabiliteringsansvaret, administrera sjukanmälningar och skapa rutiner för ert hälsoarbete.