Meny

Rehabomställning efter 6 månaders sjukskrivning

Efter sex månaders sjukskrivning kan Rehabomställning vara aktuell. Vi tar tillvara arbetsförmågan hos den enskilda individen när återgång i arbete hos nuvarande arbetsgivare inte är möjlig.

Att inte kunna vara kvar hos sin nuvarande arbetsgivare på grund av ohälsa är många gånger en svår situation, både för den enskilde medarbetaren och för arbetsgivaren. Men med rätt hjälp och stöd skapas förutsättningar för medarbetaren att finna ett nytt arbete. Rehabomställning är ett anpassat omställningsprogram för medarbetare med ohälsoproblematik där samtliga rehabiliteringsmöjligheter inom nuvarande verksamhet är uttömda. Vi kan påbörja arbetet efter 6 månaders sjukskrivning, eller tidigare om indikationer på att sjukskrivningen kommer att bli långvarig finns.

Insatserna i Arbetslivsresurs program anpassas utifrån medarbetarens aktuella situation och behov. Vi förenar specialistkompetens inom arbetslivsinriktad rehabilitering med certifierade coacher inom livs- och karriärplanering och använder vårt breda nätverk inom många branscher för att matcha medarbetarens förutsättningar mot arbetsmarknadens krav.

Under en överenskommen period får medarbetaren en personlig coach som stödjer och stöttar individen under hela processen mot nytt arbete. Vi börjar med att rusta och stärka individen och utgår ifrån aktuell nulägessituationen. I nästa steg riktas uppmärksamheten mot arbetsmarknaden och lämpliga yrken och arbetsuppgifter för att slutligen matchas mot nytt jobb. Coachsamtalen genomförs parallellt med företagsförlagda insatser. Samtliga insatser dokumenteras i en skriftlig slutredovisning med en för individen realistisk handlingsplan.