Meny

Arbetsgivare kan få bidrag till rehabilitering

Svenskt Näringsliv och LO har i en gemensam AGS-fond avsatt medel till individuella rehabiliteringsinsatser. AFA Försäkring kan betala delar av rehabiliteringsåtgärder om villkoren i försäkringen uppfylls. Det innebär att arbetsgivare kan få hjälp med halva kostnaden för rehabiliteringsinsatser.

Den som uppfyller villkoren kan få upp till halva rehabiliteringskost­naden finansierad genom AGS-fonden. Om den som ska genomgå rehabilite­ringsåtgärden är arbetslös kan AGS-fon­den betala upp till 75 procent, dock högst 37 500 kronor, av kostnaden. Resten av kostnaden förutsätts bli täckt av arbetsgivaren, Försäkringskassan el­ler Arbetsförmedlingen.

Till folder Rehabilitering AGS-fonden