Meny

Rehabilitering – från rehabomställning till livs- och karriärplanering

Med resultatorienterad och beprövad metodik hjälper vi dig att stötta din sjukskrivne medarbetare att hitta nya möjligheter för sin arbetsförmåga på arbetsmarknaden. Ju tidigare vi får möjligheten att stötta dig och din sjukskrivne medarbetare, desto mindre insats behövs. Kanske kan vi inspirera till insatser och nya vägval redan när de första indikationerna på ohälsa uppstår. Här arbetar vi gärna tillsammans med din företagshälsovård. Har personen varit sjukskriven en längre tid har vi goda möjligheter att hitta en annan sysselsättning genom att utvärdera medarbetarens kvarstående arbetsförmåga.

När alla möjligheter är uttömda hos den befintliga arbetsgivaren kan vi ta fram en realistisk handlingsplan för att vägleda medarbetaren till ett nytt arbete utanför företaget.

Läs mer om vad man kan åstadkomma med våra specialistkunskaper om rehabilitering, den lokala arbetsmarknaden och vårt stora möjlighetsfokus.

Hälsodialogen
Vår sjukskrivningstjänst ger medarbetarna kvalificerad sjukvårdsrådgivning via telefon redan från första sjukdagen.

Risk för ohälsa
När en medarbetare står inför återkommande eller starkt uttalade besvär som riskerar att utmynna i sjukskrivning.

Steget före
Vid ca 4 veckors sjukskrivning.

Efter 6 veckors sjukskrivning
Anpassad rehabomställning – Vi genomför utvärdering av annan sysselsättning internt eller externt när återgång till ordinarie arbetsuppgifter inte är möjligt.

Efter 6 månaders sjukskrivning
Rehabomställning – När återgång i arbete hos nuvarande arbetsgivare inte är möjlig.