Meny

Utveckla dina medarbetare

Här är några exempel på tjänster som kan utveckla dina medarbetare att bli ännu mer framgångsrika i sitt arbete. Kontakta ditt närmaste Arbetslivsresurskontor för mer information.

Livs- och karriärplanering
För medarbetare som behöver stöd och verktyg för att finna en hållbar arbetssituation skapar vi förutsättningar. Vi stöttar medarbetaren att ta ett större ansvar för sin arbetssituation ur ett helhetsperspektiv. Teori och praktik varvas med upplevelsebaserad inlärning. Genom coachande samtal får individen möjlighet till reflektion och fördjupad självinsikt över sin arbets- och livssituation för att tillsammans med sin arbetsgivare kunna fatta ett väl underbyggt beslut om sitt fortsatta yrkesliv.

Chefscoaching
För dig som vill utveckla dig i din roll som chef och reflektera kring ditt eget ledarskap är coaching en bra metod. Du får stöd att identifiera och öka medvetenheten om egna drivkrafter, styrkor och utvecklingsbara sidor. Den individuella coachingen ger dig som chef möjlighet att konkretisera och förverkliga din utveckling genom ökad medvetenhet om det egna agerandets påverkan på organisation och medarbetare. Coachingen syftar till att förbättra arbetsklimat och effektivitet i organisationen genom nya infallsvinklar och lösningar på specifika problem.

Individuell coaching
Ibland behövs stöd och verktyg för att nå en bättre arbetssituation. En professionell coach ger medarbetaren vägledning för att ta ett större ansvar för den egna livssituationen utifrån ett helhetsperspektiv. Medarbetaren får en bättre balans i sin livssituation genom att tydliggöra och tillvarata sin förmåga att komma fram till egna lösningar och upptäcka sina förändringsmöjligheter.

Teamutveckling
Genom teamutveckling skapas förutsättningar för öppen och tydlig kommunikation i en arbetsgrupp. Den samlade kraften tas till vara för att uppnå effektivitet och goda resultat. Effektiva team med bra kommunikation, där alla arbetar mot samma mål, ökar både trivseln och lönsamheten. Vi skräddarsyr uppdraget utifrån det specifika syftet.

Grupphandledning
Handledning för arbetsgrupper medför att medarbetarna bättre kan omsätta sin kunskap och erfarenhet i praktisk handling och effektiviserar gruppens samlade arbetsinsats. Risken för felaktiga beslut minskar och medarbetarnas egen potential lyfts fram. Det sammantaget skapar en ökad säkerhet och trygghet i yrkesrollen. Handledningen har fokus på gruppens arbetssituation och innebär både problemlösning och fortbildning samtidigt.

Förändringskompetens
I samband med förändringssituationer är det viktigt att ha kunskap och förståelse för mänskliga reaktioner i samband med förändring. Vanliga frågor handlar om vilka reaktioner som kan förväntas från berörda och hur jag hanterar dessa på bästa sätt. Vår utbildningsinsats ger en större medvetenhet kring vilka faktorer som påverkar förändringsprocessen. Deltagarna får redskap för att hantera och underlätta förändringsarbetet på såväl organisations-, grupp- och individnivå.

Konflikthantering
Ibland behövs en extern part för att skapa förutsättningar att kunna lösa en konfliktsituation. Våra konsulter gör en analys av konflikten genom samtal med alla berörda och tar därefter fram förslag på åtgärder. Vi hjälper och stöttar under hela genomförandet. Insatsen fokuserar på kommunikation, strategier och verktyg för att skapa väl fungerande arbetsplatser med ökad effektivitet och lönsamhet.

Det viktiga samtalet
Som chef och arbetsledare hamnar man ofta i situationer där man måste möta medarbetare och genomföra viktiga samtal på ett professionellt sätt med bibehållen respekt för alla inblandade. Genom vår utbildningsinsats får du ökad förståelse för din roll. Vi ger dig kunskap och redskap för att genomföra samtalet på ett kvalitativt sätt. Utbildningen innehåller både teoretiska och praktiska moment.

Personlig effektivitet
För att nå dina mål med minsta möjliga ansträngning erbjuder vi ett program för att ge dig möjlighet att disponera din tid mer effektivt. Genom att vi kombinerar seminarium, workshops och individuella övningar når du bättre kvalitet, frigör tid och använder mindre resurser.