Meny

Vi hjälper dig att öka frisknärvaron genom förebyggande insatser. Till din hjälp bistår vi med specialister och kontaktvägar för arbetsmarknadens alla utmaningar.

Team som står till ditt förfogande har bland annat kompetenser och arbetslivserfarenheter såsom psykologer, beteendevetare, socionomer, arbetsterapeuter, rekryterare, studie- och yrkesvägledare samt facklig verksamhet

Vi samverar med företagshälsovård och även rehabaktörer, inom exempelvis alkohol- och drogberoende.

Ju tidigare en rehabiliteringsprocess kommer igång med rätt åtgärder desto bättre för alla parter. Vi erbjuder dig som arbetsgivare professionellt stöd.´

Exempel på tjänster:

Hälsodialogen

Vår sjukskrivningstjänst ger medarbetarna kvalificerad sjukvårdsrådgivning redan från första sjukdagen. Tjänsten omfattar bland annat sjuk- och friskanmälan, uppföljningssamtal till medarbetaren av sjuksköterska, webbdoktor, statistik och rutiner för hantering av sjukärenden. Hälsodialogen ger arbetsgivaren god kontroll på företagets hälsoläge.

Rehabledare

Arbetslivsresurs hjälper företag och medarbetare med rådgivning och samordning av rehabiliteringsärenden från start till slut. Som ett stöd för såväl chef som medarbetare behövs ofta insatser i form av rådgivning och kunskapsförmedling. Vi har verktyg och kunskaper för effektivare rehabiliteringsinsatser och vi deltar i både planering och genomförande.

Ledarcoaching ur ett hälsoperspektiv

Genom individuella samtal med en oberoende samtalspartner ges ledaren möjlighet till reflektion och utveckling i sitt ledarskap och kring sin egen situation. Ledare och coach definierar tillsammans vad de väljer att arbeta med och samtalen genomförs återkommande med uppgifter att lösa eller prova mellan tillfällena. Coachingen syftar till att identifiera, tydliggöra och förstärka nyckelbeteenden, både egna och andras som är viktiga för att organisationen ska nå sina mål utifrån ett hälsoperspektiv.

Arbetsmiljöundersökning

Nyckeln till framgång är ett systematiskt arbetsmiljöarbete med en långsiktig strategi. Vi hjälper till att kartlägga och analysera orsaker som ligger bakom återkommande problem och bidrar till att långsiktigt utveckla företags arbetsmiljöarbete. Med hjälp av arbetsmiljöundersökning identifierar vi det som fungerar bra och kommer fram till förbättringsområden med konkreta handlingsplaner för utvecklingsområden inom arbetsmiljön.